مراحل پزیرش

فرآيند پذيرش:

.1 ارائه درخواست پذيرش: ناشر اوراق بهادار فرم درخواست پذيرش به همراه مدارك مورد درخواست را از طريق مشاور پذيرش به فرابوس ارائه مي نمايد. در گام نخست ناشران مي توانند به همراه فرم درخواست پذيرش، آخرين صورتهاي مالي را ارسال نموده تا بررسي هاي مقدماتي به منظور احراز يا عدم احراز شرايط پذيرش توسط فرابورس انجام شود ولي به هر حال مدارك مورد نياز در اين مرحله مي بايست توسط مشاور پذيرش به فرابورس ارائه شده و كليه مكاتبات فرابورس با ناشر از طريق مشاورپذيرش خواهد بود.

.2تكميل مدارك مورد نياز: پس از انجام بررسي هاي مقدماتي، ناشر مي بايست كليه مدارك لازم به منظور تكميل بسته اطلاعاتي شركت (اميدنامه) به فرابورس ارائه نمايد. همانگونه كه در بخش اول توضيح داده شد برخي شرايط ابتدايي پذيرش مي بايست در اين مرحله تكميل و به فرابورس ارائه ١١ شود. صورتهاي مالي ميان دوره اي حسب مورد از جمله مدارك مورد نياز به منظور طي فرايند پذيرش مي باشد.

.3واريز مبلغ پيش پرداخت پذيرش: همزمان با اتمام بررسي هاي مقدماتي، ناشر مي بايست رقم حق پذيرش در فرابورس را پرداخت نمايد. ميزان و سقف حق پذيرش در فرابورس توسط هيات مديره سازمان بورس و اوراق بهادار به ميزان 2 در هزار سرمايه ثبت شده شركت تا سقف 500 ميليون ريال معين گرديده است؛ همچنين براساس مصوبه هيات مديره شركت فرابورس، 30 درصد رقم حق پذيرش شركت مي بايست در مرحله تكميل مدارك و قبل از تشكيل جلسه هيات پذيرش به شركت فرابورس پرداخت و رسيد مربوطه ارائه گردد. اين رقم در صورت برگزاري جلسه هيات پذيرش بصورت غير قابل استرداد خواهد بود لذا چنانچه پيش از برگزاري جلسه هيات پذيرش ناشري از پذيرش شركت خود در فرابورس منصرف گردد، اين رقم به وي مسترد مي شود ولي در صورت برگزاري جلسه هيات پذيرش، فارغ از قبول يا رد درخواست پذيرش، رقم پيش پرداخت به ناشر پرداخت نمي گردد.

.4 تهيه اميدنامه پذيرش : اميدنامه پذيرش، خروجي فرآيند پذيرش شركت بوده و معرف شركت متقاضي پذيرش مي باشد، اطلاعات كلي، اطلاعات فعاليت و اطلاعات مالي، اجزاي اصلي اميدنامه را تشكيل داده و به خوانندگان اجازه مي دهد كه قضاوت جامعي نسبت به شركت پيدا نمايند. اميدنامه اوليه تهيه شده با همكاري شركت، مشاور پذيرش و فرابورس در اختيار اعضاء هيات پذيرش قرار مي گيرد و ملاك قضاوت هيات، در خصوص قبول يا رد درخواست پذيرش خواهد بود. فرمت و اطلاعات مورد نياز به منظور تهيه اميدنامه در زیر ارائه مي شود:
الزامات افشاي اطلاعات شركتهاي پذيرفته شده در فرابورس:
• صورتهاي مالي سالانه حسابرسي شده شركت اصلي و تلفيقي گروه
• گزارش هيئت مديره به مجامع و اظهار نظر حسابرس در مورد آن اطلاعات و صورتهاي مالي ميان دوره اي( شش ماهه) حسابرسي نشده
• صورتهاي مالي ميان دوره اي 6 ماهه حسابرسي شده
• صورتهاي مالي سالانه حسابرسي نشده
• برنامه هاي آتي مديريت و پيش بيني عملكرد سالانه شركت اصلي و تلفيقي گروه و اظهارنظرحسابرس
• اطلاعات پرتفوي سرمايه گذاريهاي شركتهاي سرمايه گذاري و هلدينگ هر شش ماه يكبار
تهيه اميدنامه:
فصل اول: معرفي شركت
- تاريخچه
- تركيب سهامداران اوليه و كنوني شركت
- اسامي هيات مديره
- نمودار سازماني مصوب
- ارتباط با شركت
 

فصل دوم:

معرفي فعاليت شركت
- در اين فصل، محيط فعاليت شركت مورد بررسي قرار گرفته و با توجه به صنعتي كه شركت در آن قرار دارد، وضعيت كلي فعاليت توضيح داده مي شود. در ابتدا كلياتي درخصوص صنعت، جايگاه آن،وضعيت عمومي در دنيا و كشور ارائه شده و سپس موضوع فعاليت تخصصي شركت با ذكر جزئيات بيان مي شود بعنوان مثال شركتهاي توليدي مي بايست اطلاعاتي نظير مواد اوليه، مراكز تامين مواد اوليه، نرخ گذاري مواد اوليه، محصولات توليدي، ظرفيت توليد، ظرفيت عملي، مشتريان عمده، نرخ گذاري محصولات و ... را كاملا توضيح دهند.
- قراردادهاي عمده شركت
- برنامه هاي آتي
- عوامل ريسك

فصل سوم:
- صورتهاي مالي حسابرسي شده دوره اخير با يادداشتهاي همراه در اين فصل ارائه مي شود.
- صورت سود و زيان بودجه شده شركت ارائه مي گردد.
- نسبتهاي مالي شركت ارائه مي گردد. فصل چهارم:
 

كليه اقدامات انجام شده در فرايند پذيرش شركت تشريح مي شود.

.5برگزاري جلسه هيات پذيرش:

پس از تكميل پرونده شركت و ارائه كليه اطلاعات مورد نياز، با هماهنگي شركت فرابورس، جلسه هيات پذيرش تشكيل مي گردد. بر اساس دستورالعمل پذيرش و عرضه اوراق بهادار در فرابورس ايران، اعضاي هيات پذيرش شامل رياست سازمان بورس و اوراق بهادار بعنوان رئيس هيات، يك نفر كارشناس مالي با انتخاب سازمان بورس و اوراق بهادار، رئيس هيات مديره شركت فرابورس، يك نفر كارشناس مالي به انتخاب هيات مديره شركت فرابورس و يك نفر نماينده كانون كارگزاران بورس مي باشند. وظيفه اصلي هيات پذيرش، بررسي پذيرش شركت از جنبه هاي مالي و فعاليتي، تعيين موارد مورد نياز يا تعيين شروط پذيرش و نهايتا تصميم گيري در خصوص قبول يا رد درخواست پذيرش اوراق بهادار در فرابورس مي باشد. در جلسه هيات پذيرش از مديران ارشد، نمايندگان سهامداران عمده و مشاور پذيرش براي اداي توضيحات پيرامون فعاليت فعلي و چشم انداز فعاليت آتي شركت دعوت بعمل مي آيد. تصميم گيري در خصوص پذيرش يا رد درخواست پذيرش، وضع شروط پذيرش و يا شرايط خاص براي انجام معامله سهام، در صلاحيت هيات پذيرش مي باشد.

.6 پس از برگزاري جلسه هيات پذيرش و امضاي صورت جلسه، فاز بعدي اقدامات عملي براي پذيرش شركت آغاز مي گردد. بر اساس مفاد دستورالعمل پذيرش و عرضه اوراق بهادار در فرابورس، درصورت رد درخواست پذيرش در هيات پذيرش، پس از اعلام كتبي شركت فرابورس، ناشر مي تواند ظرف مدت 10 روز نسبت به اين مهم اعتراض نموده و اعتراض خود را از طريق دبيرخانه سازمان به هيات مديره سازمان بورس و اوراق بهادار تسليم نمايد. نظر هيات مديره سازمان در اين خصوص لازم الاجرا مي باشد. درصورت رد درخواست، تا سه ماه امكان تكرار درخواست وجود ندارد. از نظر عملي، امكان انجام عمليات پذيرش و درج سهام شركتها در فاصله زماني كمتر از يكماه نيز درفرابورس ايران وجود دارد.