شرايط اوليه به منظور پذيرش در فرابورس

 

 

در صورتي كه شركتي سهامي خاص باشد لازم است تا در ابتدا تبديل به سهامي عام شود .

 

 .1شركت سهامي عام باشد )پيوست 1 : نحوه تبديل شركتهاي سهامي خاص به شركت سهامي عام(

 .2 حسابرس شركت از بين حسابرسان معتمد سازمان بورس انتخاب شده باشد.

.3 موافقت اكثريت سهامداران شركت با پذيرش در فرابورس

.4شركت مشمول ماده 141 قانون تجارت نباشد

 .5  سهام شركت بانام باشد

 .6محدوديت موثر بر نقل و انتقال سهام وجود نداشته باشد

 .7  تمام بهاي اسمي سهام پرداخت شده باشد). ويژه بازار اول(

 .8 شركت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ثبت شده باشد

 .9به منظور انجام پذيرش و عرضه سهام در فرابورس، با مشاورين پذيرش رسمي سازمان بورس قرارداد

منعقد شده باشد

شرايط پذيرش در فرابورس

سهام شركتهاي سهامي در دو بازار اول و دوم فرابورس قابل پذيرش هستند. تفاوت بازار اول و دوم فرابورس

در حداقل هاي لازم به منظور پذيرش مي باشد و اين دو بازار از نظر مزاياي پذيرش و تعلق معافيتها يكسان مي

باشند.

الف) شرايط پذيرش در بازار اول:

 1. حداقل 10 درصد از سهام ثبت شده آن شناور بوده و تعداد سهامداران آن حداقل 200 نفر باشد.(در

صورتي كه شركتي سهام شناور آزاد نداشته باشد، از سهامدار يا سهامداران عمده تعهد عرضه به ميزان

10 درصد در روز نخست شروع معاملات در فرابورس اخذ مي شود)

  2.حداقل يك سال از زمان بهر ه برداري عمليات يا ارائة خدمات آن گذشته باشد.

 3. آخرين سرماية ثبت شدة آن حداقل ده ميليارد ريال باشد،

 4.زيان انباشته نداشته باشد،

 5.گزارش حسابرس براي آخرين دوره/ سال مالي منتهي به پذيرش درخصوص صورت هاي مالي آن،

عدم اظهار نظر يا اظهار نظر مردود نباشد،

 6.مطابق اظهار نظر حسابرس، از سيستم اطلاعات حسابداري( از جمله حسابداري مالي و حسابداري

بهاي تمام شده) مطلوب و متناسب با فعاليت خود و شرايط پذيرش در فرابورس جهت افشاء مناسب

اطلاعات برخوردار باشد،( اين تاييديه در فرآيند پذيرش از حسابرش شركت استعلام مي شود)

 7. در دوره/ سال مالي منتهي به پذيرش سودآور بوده و همچنين چشم انداز روشني از تداوم سودآوري و

فعاليت شركت و صنعت مربوطه وجود داشته باشد،

 8. بر اساس آخرين صورت هاي مالي سالانة حسابرسي شده، نسبت حقوق صاحبان سهام به كل

داراي يهاي آن حداقل 15 درصد باشد،

 9. دعاوي داراي اثر با اهميت بر صور تهاي مالي، له يا عليه شركت وجود نداشته باشد،

 10.آخرين صورت هاي مالي آن بايد مطابق مقررات قانوني، استانداردهاي حسابداري و گزارشگري مالي

و آيين نامه ها و دستورالعمل هاي اجرايي ابلاغ شده توسط سازمان تهيه شده باشد. همچنين در زمان

ارائة درخواست پذيرش و آخرين دوره/ سال مالي قبل از ارائة درخواست، حسابرس شركت بايد از

ميان حسابرسان معتمد سازمان انتخاب شده باشد.

 11. اعضاي هيئت مديره و مديرعامل آن داراي سابقه محكوميت قطعي كيفري يا تخلفاتي مؤثر طبق قوانين

و مقررات حاكم بر بازار اوراق بهادار يا سوء شهرت حرف هاي نباشند.

ب) شرايط پذيرش در بازار دوم:

شرايط پذيرش در بازار دوم فرابورس، منعطف تر از بازار اول ديده شده است:

 1.حداقل 5 درصد از سهام ثب تشده آن شناور بوده و تعداد سهامداران آن حداقل 100 نفر باشد،

 2.آخرين سرماية ثبت شدة آن حداقل يك ميليارد ريال باشد،

 3. مشمول مادة 141 لايحة قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت نباشد،

لذا در بازار دوم، شركتهاي زيانده، شركتهاي تازه تاسيس و شركتهاي كوچك نيز امكان پذيرش دارند. البته

شرايط عمومي بازار اول شامل ثبت نزد سازمان بورس، مردود يا عدم اظهار نظر نبودن گزارش حسابرس، نبود

دعاوي حقوقي موثر، تهيه صورتهاي مالي بر اساس استانداردها و انجام حسابرسي توسط حسابرس معتمد،

استقرار سيستم حسابداري مطلوب و نبود سابقه محكوميت موثر نيز براي شركتهاي متقاضي پذيرش در بازار

دوم وجود دارد.

يكي از ويژگي هاي مهم بازار دوم، امكان پذيرش سهام شركتهايي مي باشد كه تمام بهاي اسمي آنان پرداخت

نشده باشد؛ در اين حالت مي بايست كليه سهامداران به يك ميزان از مبلغ پذيره نويسي را پرداخت نموده باشند

و از سهامدار عمده تعهد پرداخت كل مبلغ سرمايه اخذ مي شود.شايان ذكر است بر اساس دستورالعمل پذيرش

و عرضه اوراق بهادار در فرابورس ايران، شركتهاي پذيرفته شده در بازار دوم مي بايست مادام كه در اين بازار

حضور دارند، قرارداد بازارگرداني سهام در فرابورس را با يكي از اشخاص حقوقي واجد شرايط منعقد نمايند.