فرم‌هاي مورد نياز در فرآيند پذيرش

 

 

 

 

 

 

به‌استناد ماده‌ي 25 دستورالعمل پذيرش، متقاضی پذیرش باید فرم درخواست پذیرش خود را به‌انضمام مدارک و مستندات مورد نياز پرونده‌ي پذيرش، در قالب فرم‌های بورس براساس تابلوی موردنظر، از طریق مشاور پذیرش به بورس ارائه نماید. 

 

بخش اول >> فرآیند پذیرش

بخش دوم >> فرم های اوراق سهام

بخش سوم >> فرم های اوراق مشارکت

بخش چهارم >> فرم های صندوق های قابل معامله ETF